ACM ICPC 2015-2016, NEERC, Kazakhstan Subregional = Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 1079, accepted: 340
last success: Kazakh-British = Technical=20 University 7 (Konyrbaev, Urazaliev, Kenesbayev), B, = 4:58:45

Show time

=
Rank Team A B C D E F G H I J K L =3D Time

1 International IT University 1 (Kim, = Sultan,=20 Satylkhanov) +
6:21
+
34:40
+
151:31
+
80:24
+1
25:46
. . +
53:34
+3
292:22
+1
64:57
+
102:44
+
18:53
10 925
2 Kazakh-British Technical University 1 = (Utemuratov,=20 Nurmash, Mussayev) +
7:08
+1
72:41
+
159:41
+1
136:20
+
21:32
. . +
65:27
+
283:23
+1
103:10
+
38:28
+
25:47
10 969
3 Nazarbayev University 1 (Adilbekov, = Kalmurzayev,=20 Myrzakerey) +
5:16
+1
62:03
+
210:11
+
82:12
+
29:47
. -2 +
38:51
+2
292:18
+
114:49
+
153:41
+
11:24
10 1056
4 Kazakh-British Technical University 10 = (Zhussupov,=20 Amanov, Bekbolatuly) +
9:14
+
53:41
+
145:05
+
126:26
+2
56:18
. . +1
135:43
+
172:16
+
89:27
+3
152:29
+
17:38
10 1074
5 Kazakh-British Technical University 12=20 (Dyussenaliyev, Auganov, Aitzhan) +
16:30
+
91:20
+
184:32
+
275:32
+2
82:18
. . +
179:39
+1
230:07
+
133:49
+
99:04
+
39:44
10 1388
6 Nazarbayev University 14 (Khaitov, = Jubatyrov,=20 Orynkul) +
5:27
+
36:26
+
114:05
+
173:50
+1
25:33
-1 . +
141:44
. +1
188:29
+1
105:55
+
40:56
9 887
7 Nazarbayev University 10 (Serikov, = Kassenov,=20 Zarlyk) +
4:26
+
56:16
+
206:11
+
88:40
+3
42:40
. . +
72:52
-4 +
199:57
+2
132:36
+
10:29
9 909
8 International IT University 3 (Chzhen, = Dauirkhan,=20 Talgatov) +
8:12
+1
47:47
-1 +
165:27
+
23:04
. . +
99:25
-2 +
101:23
+3
66:04
+
14:53
8 603
9 Nazarbayev University 4 (Sariyev, = Imanmalik,=20 Zhiyenbek) +1
5:02
+
18:48
+
117:54
+1
273:25
+
46:45
-1 . +
109:04
-2 -13 +1
252:35
+
32:15
8 912
10 Kazakh National University named Al-Farabi = 1=20 (Kovalev, Dautalinov, Berdibekov) +1
4:42
+
53:25
+
243:21
-1 +
27:58
. . +
155:38
-5 +2
201:31
+4
167:08
+
35:12
8 1025
11 Nazarbayev University 2 (Kabdygali, = Aitzhanov,=20 Ilyassov) +
9:39
+2
93:30
+1
218:53
. +1
49:57
. . +
100:03
. +2
294:31
+1
184:35
+
21:31
8 1108
12 Kazakh-British Technical University 13 = (Omarov,=20 Dyussenaliyev, Sultanov) +
8:47
+
47:00
+1
190:56
. +
34:53
. . +
91:21
. -2 +
144:46
+
15:33
7 549
13 Kazakh-British Technical University 11 = (Amanov,=20 Akhanov, Bolatbekov) +
6:54
+
31:55
-2 +2
196:15
+
46:43
. . +
142:45
. +2
253:03
-12 +
15:32
7 769
14 Kazakh-British Technical University 14 = (Tolegenov,=20 Rahymbergenov, Toremuratuly) +
8:30
+
56:58
+
215:57
. +1
44:28
. . +1
109:01
. . +2
282:26
+
28:59
7 822
15 Kazakh-British Technical University 15 = (Zhunussov,=20 Burabayev, Erlanov) +
10:51
+5
177:09
+
215:08
. +
29:51
. . +
83:04
. . +6
294:55
+
27:09
7 1055
16 International IT University 7 (Dushayev, = Kydyrali,=20 Mukay) +
9:51
+2
59:27
+
111:36
-1 +
40:33
. . +
229:17
. . -12 +
22:11
6 510
17 Nazarbayev University 17 (Muryshkin, = Khagay,=20 Mademikhanov) +1
11:10
+2
91:34
+
101:23
. +1
59:45
. . +
144:51
-2 -2 -7 +
28:09
6 514
18 Nazarbayev University 5 (Kali, Khassen,=20 Suleimenov) +
10:52
+1
101:34
+2
156:17
. +1
58:10
. . +
144:56
. . -5 +
26:31
6 575
19 International IT University 5 (Amirov, = Magavina,=20 Chesnokov) +
11:47
+4
105:07
+2
163:56
. +
47:26
. . +
138:33
. -7 . +
16:59
6 600
20 SDU 4 (Omarov, Zigangirov, Seitov) = +
4:30
+1
58:00
+
189:11
. +
36:21
. . +3
252:38
-1 . . +
18:41
6 637
21 Kazakh-British Technical University 17 = (Bolatov,=20 Burumbay, Seydazimov) +
33:25
+
95:16
+2
242:38
. +
33:54
. . +
136:02
. . -3 +
72:24
6 651
22 Nazarbayev University 13 (Serekov, = Svankulov,=20 Sultanagzina) +
8:00
+1
228:18
-1 +
123:15
+
31:29
. . +2
178:03
. -6 . +
43:54
6 671
23 Kazakhstan Branch of Moscow State = University 1=20 (Zhuravskaya, Kamalbekov, Abaiuly) +
7:44
+2
161:37
+2
233:58
. +3
165:36
. . +1
100:21
. . -7 +
46:01
6 872
24 SDU 1 (Turapbekov, Abdraimov, = Madinyat) +5
60:22
+
97:20
+3
201:50
. +1
65:13
. . +
259:42
. . . +
74:36
6 936
25 Kazakhstan Branch of Moscow State = University 3=20 (Tleubayev, Taranov, Shoketayeva) +
18:25
+2
84:07
-1 -1 +2
198:18
-1 -4 +
142:37
-8 -8 +5
292:50
+1
33:35
6 967
26 Kazakh National University named Al-Farabi = 3=20 (Salimzhanov, Lesbek, Zhanbolat) +
209:43
+
213:16
+
236:56
. +
222:34
. . +
243:51
. . -1 +
247:25
6 1370
27 Kazakh-British Technical University 16 = (Ibraimov,=20 Odilzoda, Shalgymbay) +
8:23
+3
70:13
-1 . +2
40:47
. . +1
167:38
. . -4 +
25:06
5 430
28 SDU 5 (Khuzhabayev, Amangeldiyev, = Lekerov) +
6:27
+4
161:42
+2
51:55
. +1
91:41
. . . . . . +
31:54
5 480
29 Kazakhstan Branch of Moscow State = University 4=20 (Verzhbitski, Taskynov, Sedyakin) +
23:01
+1
179:11
-1 . +1
89:40
. . +
203:31
. . . +
39:40
5 573
30 International IT University 9 (Serzhanov,=20 Kabdoldin, Karzhaubaev) +
14:27
+1
195:16
+
256:39
. +1
71:05
. . . . . . +
39:27
5 615
31 Kazakh National University named Al-Farabi = 2=20 (Kapezov, Namazbaev, Adetbekov) +1
9:39
+3
252:36
-1 -1 +
45:54
. . +
220:21
. . . +
24:46
5 630
32 Nazarbayev University 7 (German, Alimanov, = Yeleu) +1
13:07
+3
170:57
. . +1
78:41
. . +1
291:09
. . . +
43:49
5 715
33 Kazakh-British Technical University 4 = (Temir,=20 Mussinov, Sabitkhan) +
13:46
. +4
224:07
. +2
65:50
. . +
278:06
. . . +
32:52
5 732
34 International IT University 8 (Patarov, = Abdysalam,=20 Suhayli) +3
55:00
+1
138:12
-2 . +4
267:51
. . +
258:19
. . . +
46:54
5 924
35 SDU 2 (Akhmetov, Issembergenov, = Aimakov) +
54:27
+
125:38
. . +1
71:43
. . . . . -34 +
55:04
4 325
36 KazNU 3 (Jantassov, Kuatov, = Abdikerimova) +
37:16
+
164:46
-5 . +1
79:46
. . . . . . +
129:05
4 429
37 Kazakhstan Branch of Moscow State = University 2=20 (Turganbayev, Omarov, Zhussupov) +
14:06
+1
122:55
-1 . -10 . . +1
210:52
. . . +
52:25
4 438
38 Kazakh-British Technical University 6 = (Bekbergen,=20 Salmenbaeva, Kenzhegaliyev) +1
20:51
-6 . . +1
158:13
. . +1
235:29
. . . +
60:49
4 533
39 Kazakh-British Technical University 9=20 (Baipakbayev, Polichshuk, Shakenova) +1
27:33
+4
258:59
. . +1
128:32
. . . . . . +1
73:13
4 626
40 Kazakh-British Technical University 2 = (Kemalov,=20 Oteu, Amirzhan) +
15:46
+5
213:58
-3 . +4
256:05
. . . . . . +
39:30
4 703
41 Kazakh-British Technical University 7 = (Konyrbaev,=20 Urazaliev, Kenesbayev) +2
35:18
+9
298:45
. . +1
63:14
. . . . . . +
94:22
4 730
42 Nazarbayev University 16 (Toleuov, = Nurgabylov,=20 Zhanbyrtayev) +3
35:26
+1
293:31
+2
222:24
. -2 . . . . . . +
63:01
4 733
43 Nazarbayev University 9 (Sabitov, = Yerzhanov,=20 Sadirov) +
14:12
-2 -2 . +
159:50
. . . . . . +
60:20
3 233
44 International IT University 4 (Abdrashim,=20 Mukhtarkhanuly, Oral) +
75:47
-14 -1 . +
88:03
. . -1 . . . +
81:24
3 244
45 SDU 6 (Akhmetov, Abildin, Borgalinov) +3
30:15
-3 -3 . +1
100:14
. . . . . . +
56:42
3 266
46 Kazakh-British Technical University 3 = (Kabrash,=20 Prenov, Baygereev) +1
17:47
-5 . . +2
133:27
. . . . . -2 +
104:52
3 314
47 Eurasian National University named L.N. = Gumilev 3=20 (Karakozha, Batirkhan, Muslim) +2
25:40
. -1 -1 +5
162:00
. . . . . . +
44:45
3 371
48 Karaganda State Technical University 1 = (Zalutskiy,=20 Slepenkov, Marushka) +
19:07
-3 . . +3
237:22
. . . . . . +
96:20
3 412
49 Kazakh-British Technical University 8 = (Kurmasheva,=20 Danil, Zhanar) +
38:16
. . . +2
220:28
. . . . . . +
117:48
3 415
50 Eurasian National University named L.N. = Gumilev 4=20 (Artem, Omirzak, Utyuganov) +
9:19
-2 . . +1
252:40
. . . . . . +
143:17
3 424
51 Nazarbayev University 12 (Massalim, Akash, = Akash) +1
19:43
. -15 . +3
133:11
. . . . . . +
221:31
3 453
52 Eurasian National University named L.N. = Gumilev 2=20 (Amandos, Sultan, Yessenbayev) +
11:34
. -2 . +
258:08
. . . . . . +
191:57
3 460
53 SDU 3 (Kaliakhmetov, Kynabay, = Zharkyn) +
89:07
. -4 . +3
147:24
. . . . . . +
212:46
3 508
54 Kazakh-British Technical University 5 = (Abdalimov,=20 Abdrakhmanov, Mustafin) +
29:53
-3 . . +1
196:36
. . . . . . +3
217:44
3 522
55 Kaz NU 99 Bolashaq (Mambetniyazov, = Zhansay,=20 Kadyrbek) +2
66:49
. -7 . +5
256:07
. . . . . . +3
148:29
3 670
56 Nazarbayev University 6 (Abdrakhmanov, = Sagynov,=20 Sadykov) +1
13:12
. . . -5 . . . . . . +
49:51
2 82
57 Karaganda State Technical University 2 = (Frolov,=20 Lebedev, Lavrov) +1
26:44
. -4 . -4 . . . . -1 . +
63:25
2 109
58 Nazarbayev University 3 (Zhiyenbek, = Zhanbek,=20 Akhmetbek) +1
32:38
. -4 . -3 . . . . . . +
93:39
2 145
58 Nazarbayev University 15 (Tumenbayeva, = Tursynbek,=20 Aidaraliyev) +
15:12
. -4 . -3 . . . . . . +
130:54
2 145
60 Kazakh Turkish University named Hoja = Akhmed=20 Yassawe 2 (Seydulla, Salimbayev, Kanatbekov) +
7:01
. . . . . . . . . . +
259:18
2 266
61 Nazarbayev University 11 (Ryskaliyev, = Maratkhan,=20 Askaruly) +1
43:47
. . . . . . . . . . +
212:37
2 275
62 Kazakh Turkish University named Hoja = Akhmed=20 Yassawe 1 (Serdaliev, Raimov, Meldebekov) +
16:15
. . . . . . . . . . +4
196:41
2 292
63 Nazarbayev University 18 (Diyas, Brakk,=20 Yakubov) +3
54:07
. . . +1
182:18
. . . . -1 . . 2 316
64 Kaz NU 77 (Kasym, Khapez, Alipbek) +
172:25
. -11 . +
172:56
. . . . . -2 -6 2 344
65 Almaty University of Power Engineering and = Telecommunications 2 (Sadykova, Von, Kurbashev) +1
38:47
. . . +4
255:29
. . . . . . . 2 393
66 Eurasian National University named L.N. = Gumilev 5=20 (Nurgaliyev, Kazhiyev, Tukaeva) +3
131:53
. -1 . . . . . . . . +
221:46
2 412
67 International IT University 6 (Kamet, = Issa,=20 Raiskhanov) +6
273:08
. -5 . -6 . . . . . . +
47:57
2 440
68 Drogo (Mustafin, Kasymbek, Kenzhebek) +10
151:32
. . . -9 . . . . . . +5
219:47
2 670
69 Nazarbayev University 8 (Iskakov, = Zhumashev,=20 Ziyashev) +2
38:01
. -1 . -1 . . . . . -2 -1 1 78
70 Almaty University of Power Engineering and = Telecommunications 3 (Kisselev, Ashirbekov, = Zharkinbaev) +4
72:20
. . . . . . . . . . . 1 152
71 Eurasian National University named L.N. = Gumilev 1=20 (Nazarov, Shagiev, Galy) -1 . -4 . . . . . . . . +
220:40
1 220
72 International IT University 2 (Nukhan,=20 Rustembekov, Eshmuhanbet) -2 . . . +3
226:35
. . . . . . . 1 286
73 Eurasian National University named L.N. = Gumilev 6=20 (Kubeyev, Ystybayeva, Issabekov) +3
237:54
. -3 . . . . . . . . . 1 297
74 KazNTU_KiPi_1 (Adilbekov, Nurkamit, = Zhanat) +8
153:33
. . . . . . . . . . -1 1 313
75 International IT University 10 (Rashid,=20 Rokhillayev, Mukametkarim) +4
246:35
. . . . . . . . . . . 1 326
76 KazNTU_KiPi_2 (Abiyev, Baiken, = Baibossynov) +5
236:56
. . . . . . . . . . . 1 336
77 Almaty University of Power Engineering and = Telecommunications 1 (Popkov, Zenchenko, Protsenko) -2 . . . . . . . . . . . 0 0
77 Kazakh National University named Al-Farabi = 4=20 (Elubai, Turar, Omarbek) . . . . . . . . . . . . 0 0
77 KBTU NBA (Auganov, Askar, Nurzhan) . . . . . . . . . . . . 0 0

Total runs 202 139 141 21 179 3 7 49 44 60 141 93
Accepted 75 40 26 11 57 0 0 34 5 11 15 66
Rejected 127 99 115 10 122 3 7 15 39 49 126 27
First Accept 4:26 18:48 51:55 80:24 21:32 38:51 172:16 64:57 38:28 10:29
Last Accept 273:08 298:45 256:39 275:32 267:51 291:09 292:22 294:31 294:55259:18